Historie

Nyborg Skytteforening’s historie

I marts 1862 tog en gruppe borger initiativ og opfordrede folk til at tegne sig på lister, så skytteforeningen kunne blive en realitet.

0m foreningens målsætning hedder det blandt andet i en artikel fra Nyborg Avis 29 marts 1862 >>… at udvikle evnen og styrke viljen til at forsvare fædrelandet, og således at arbejde hen til, at vække den ånd hos folkets sønner, der er det bedste Dannevirke, det tryggesteværn for det dyrebare fædrelands frihed, ære og selvstændighed.<<

Det skulle koste en rigsdaler om året at være medlem, men folk blev opfordret til at betale mere, hvis de havde råd. Samtidig skulle det dog være muligt for uformuende at slippe billigere.

Den 3. maj 1862 holdtes der stiftende generalforsamling, og den 6. maj blev foreningen konstitureret med en bestyrelse bestående af Overauditeur Bescher, Commandersergant Dreyer, Kæmner Fløytrup, premierlieutnant Harboe og Maler Lehn. Fra start havde skytteforeningen 110 medlemmer.

Idéen om atuformuende ikke skulle betale kontingent blev modificeret til, >> at enhver uberygtet mand fra 18 til 22 års alder << kunne optages uden at betale.

Søndag den18 maj 1862 var dagen hvor foreningen holdt sin første skydning. Klokken syv morgen gik man i gang på skydebanen bag volden.

1914 blev et stort år rent sportslig. Da blev nu afdøde N.P.Petersen nemlig verdensmester i militærgevær, og han var medlem af Nyborg Skytteforening.

Foreningen havde i mange år temmelig kummerlige lokaleforhold. I 1960’erne var der med mere end 150 medlemmer kun plads til tre skytter i den kælder under Nyborg gymnasium, hvor foreningen holdt til, men i 1968 kunne man indvie 15 m. banerne i Skytternes hus på Halvej. Her holder skytteforeningen også til i dag, men i 1972 blev huset udviet med større opholdsrum og 10 stk. 50m baner og senest i 2006 blev den nye indendørs 25m. pistolbane taget i brug.